cat-15972

Hahaha… cmoel tak kcinug ini? Hah? Kmau tak fhaam apa ynag syaa tlius ini? Klaau kmau smuea fhaam, slia tkean pdaa glarei II uuntk mleiaht sneirdi kiuncg-kiuncg ynag ada tleah syaa sliet di lmaan tbseurt…..

Advertisements