1.0       PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Bahasa ialah maruah bangsa dan negara.  Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebagai wahana kebudayaan moden.  Bahasa sebagai salah satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa, tidak boleh tercicir atau tersisih bahkan mesti diperkukuh dan diperluas peranannya.

Isu bahasa Melayu baku, bukanlah isu bahasa yang betul atau yang tidak betul.  Pembakuan bahasa Melayu merupakan idealisme dan wawasan yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang padu.  Usaha pengembangan bahasa Melayu baku di Malaysia dikatakan tidak mendapat sambutan yang menggalakkan kerana banyak perubahan yang berlaku dalam tatabahasa itu yang didakwa mengelirukan masyarakat pengguna bahasa Melayu.  Sebagai akibat ” perubahan yang mengelirukan pengguna bahasa Melayu( baku)”, seolah-olah timbul keengkaran untuk menggunakan bahasa Melayu baku.

Sebenarnya, tanggapan dan kekeliruan ini memerlukan penjelasan dan kajian terperinci agar tidak timbul masalah yang serius berkaitan pembakuan bahasa Melayu itu sendiri.  Usaha untuk menjelaskan situasi itu terasa amat perlu bagi mengelakkan kekeliruan dan krisis ilmu bahasa dalam kalangan masyarakat.  Apatah lagi, bahasa Melayu sekarang ini sedang diancam dan digugat oleh bahasa Inggeris ekoran daripada era globalisasi dan ekonomi digital. Hal ini demikian kerana kita mahu seluruh masyarakat tahu akan cara menggunakan bahasa Melayu baku khususnya dalam segala urusan rasmi. Dalam hal ini juga, setiap ahli masyarakat harus prihatin dan belajar menguasai bahasa Melayu baku.

1.2              Objektif

Objektif kajian adalah untuk membincangkan bagaimana bentuk kekeliruan atau kerancuan bahasa itu, faktor-faktor yang menyebabkan kerancuan  serta kesannya  terhadap pembakuan bahasa yang diperjuangkan oleh ahli-ahli bahasa.

1.3       Kaedah

Saya menggunakan kaedah kepustakaan dengan merujuk beberapa buku yang berkaitan,  majalah, melayari internet dan membuat kesimpulan terhadap pandangan penulis buku.

1.4       Batasan

Skop kajian tugasan ini hanya memfokuskan kerancuan atau kekacauan dari segi sebutan iaitu pengaruh bahasa ibunda, bahasa pasar dan bahasa dialek. Ia juga memfokuskan kerancuan dari segi tatabahasa iaitu kesilapan penggunaan adalah atau ialah, kata sendi di , kesilapan penggunaan kata dalam ayat seterusnya faktor-faktor penyebab kerancuan tersebut dalam kalangan penutur bahasa Melayu.

1.5              Definisi Konsep

Kamus Dewan Edisi Ketiga mentakrifkan perkataan kerancuan sebagai ” keadaan rancu ( tidak teratur dsb), kekacauan.  Manakala pembakuan sebagai ” usaha ( tindakan proses) membakukan( menstandardkan).  Takrif perkataan  kesan ialah sesuatu ( sama ada kebaikan/ keburukan) yang timbul daripada sesuatu kejadian.

Awang Sariyan (1996 : 3 ) Pembakuan Bahasa dapat didefinisikan sebagai usaha, tindakan atau proses mengetengahkan bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi dasar ukuran “.

Dr. Nik Safiah Karim ( 1986)  Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Berdasarkan pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahawa definisi kerancuan bahasa dan kesannya terhadap proses pembakuan bahasa Melayu adalah kekacauan bahasa akibat kekeliruan oleh pengguna bahasa serta kesan buruk  terhadap usaha dalam menstandardkan  bahasa Melayu.

2.0 KEPELBAGAIAN KERANCUAN DALAM  SEBUTAN

Menurut Awang Sariyan ( 1994)), bahasa seseorang itu dikatakan baku apabila dia menguasai sistem ejaan, peristilahan, dan kosa kata serta tatabahasa, sebutan dan laras bahasa.  Berikut disenaraikan kerancuan dalam bahasa Melayu dari segi sebutan.

2.1 Pengaruh Bahasa Ibunda

2.1.1             Satu daripada kesalahan umum penutur bukan Melayu ialah

kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi é dan e (schwa) semasa membaca dan menulis ( Abdullah Hassan, 1980:28) .  Perbezaan antara sepak dan sépak adalah jauh berbeza.  Begitu juga kebanyakan penutur Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat.  Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi.  Kadang-kadang penutur Melayu pun ada melakukan kesalahan ini.  Kesalahan tersebut sering terjadi apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i, seperti dalam banyak atau ban-niak(sepatutnya ba-nyak), (ni-a-muk atau n-ya-muk sepatutnya nya-muk) dan lain-lain lagi.  Dalam hal ng juga, n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnua u-ngu) dan tan-gan (sepatutnya ta-ngan) dan lain-lain lagi.

2.1.2            Berikut ialah contoh pengguna bahasa Melayu menggunakan

terjemahan langsung, sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa, tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul.

Bahasa

Terjemahan

Ni hau ma?

Awak apa khabar?

What is your name?

Apa nama awak?

Dhosthi kya hai?

Persahabatan apakah itu?

2.2       Bahasa Pasar/ Basahan

2.2.1    Bahasa pasar atau basahan adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan seharian.  Contohnya, orang Melayu yang memang terkenal dengan sifat merendah diri terbawa-bawa sikap ini ketika berkomunikasi dengan kaum asing.  Secara tidak langsung mereka telah menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu.  Sebagai contoh, ketika berkomunikasi di pasar, orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau dikenali sebagai bahasa pasar atau bahasa pidgin (rojak).  Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang diperlihatkan kepada mereka.  Akhirnya, sampai bila-bila  pun kaum asing dalam kelompok tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu yang betul.

2.2.2             Lihat contoh perbualan yang sering diperhatikan di pasar, seperti berikut :

Yahya  :  Tauke, itu ikan parang,  belapa halga sekilo?

Tauke  :  Ampat belat.

Yahya  :  Kasi kulanglah, tauke.

Tauke  :  Mana boleh.  Sekalang, ikan susah lapat.

Yahya  :  Tak palah, tauke, timbang yang ini, tauke.

2.3 Bahasa Dialek/ Daerah

2.3.1                Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga dialek (dialék) bermaksud

satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah, negeri dan lain-lain lagi.  Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya di sekolah, guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa penghantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid.  Namun, tanpa disedari sikap ambil mudah ini akan melahirkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa.  Para pelajar itulah juga yang kemudian akan menjadi manusia yang akan memegang jawatan yang penting dan berpengaruh seperti pentadbir, penulis editor, pemimpin politik dan sebagainya.

Dalam konteks masyarakat pula, pemilihan penggunaan bahasa dialek atau daerah ini waima dalam situasi-situasi rasmi adalah untuk memudahkan komunikasi dan juga mewujudkan kemesraan sesama mereka.  Seharusnya sikap ini dielakkan agar kekeliruan penggunaan bahasa Melayu dapat dibendung dan usaha pembakuan itu dapat mencapai satu tahap yang membanggakan.

2.3.2          Contoh-contoh bahasa dialek atau daerah yang sering digunakan

dalam kalangan pengguna bahasa Melayu Brunei, (daerah Papar, Sabah) adalah seperti berikut:

Bahasa dialek / basahan Baku

banar                                                   benar

basar                                                    besar

kadai                                                   kedai

butak                                                   botak

karang                                                             nanti

kan                                                      akan/ hendak

Lihat contoh ayat di bawah:

Bahasa dialek / basahan Baku

i)  Rumah itu basar.                             Rumah itu besar.

ii)  Kan ke mana kamu?                      Kamu hendak ke mana?

iii) Kemari kita?                                  Marilah ke sini.

iv) Karangku ke rumahmu.                 Nanti saya datang ke

rumah awak.

3.0              KERANCUAN DALAM TATABAHASA

Kekeliruan pengguna bahasa dalam tatabahasa juga merupakan salah satu sebab pelaksanaan pembakuan bahasa agak sukar dilaksanakan.  Kesilapan dalam tatabahasa ini  ini adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah, kata sendi nama di, ke, dari dan daripada, di antara dan antara dan lain-lain lagi. Di samping itu, kekeliruan dalam tatabahasa ini juga, boleh merobah makna dalam sesuatu ayat jika ia tidak dititikberatkan.  Berikut disenaraikan kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pengguna bahasa Melayu.

3.1       Kesilapan Penggunaan adalah atau ialah

3.1.1                Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama, manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.  Contoh-contoh yang dapat dilihat daripada penggunaan kedua-dua kata ini ialah seperti berikut :

i )  Kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah

Salah

Betul

Anak adalah anugerah Allah. Anak ialah anugerah Allah.
Beliau adalah orang yang pertama berhijrah. Beliau ialah orang yang pertama berhijrah.
Matlamat NURY adalah pembinaan masyarakat cemerlang. Matlamat NURY ialah pembinaan masyarakat cemerlang

ii) Kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah

Salah

Betul

Kursus ini ialah untuk kaum wanita. Kursus ini adalah untuk kaum wanita.
Baju itu ialah baik. Baju itu adalah baik.

iii) Kesilapan penggunaan kata adalah di hadapan kata kerja.

Salah

Betul

Matlamat utama syarikat ini adalah membantu para golongan muda.

Usaha yang dijalankan adalah menerbitkan risalah.

Matlamat utama syarikat ini adalah untuk membantu para golongan muda.

Usaha yang dijalankan adalah dengan menerbitkan risalah

iv) Kesilapan penggunaan kata adalah pada awal ayat.

Salah

Betul

Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa… Dengan ini dimaklumkan bahawa…
Adalah dimaklumkan bahawa… Dengan ini dimaklumkan bahawa…

v )        Kesilapan penggunaan kata adalah dan kata kerja

Salah

Betul

Keputusan ini diambil adalah berdasarkan… Keputusan ini diambil berdasarkan…
Para pelajar adalah dipelawa memohon… Para pelajar dipelawa memohon…

3.1.2 Kesimpulannya :

a )        Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja.

b)         Kata pemeri ialah hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja.

3.2       Kesilapan Penggunaan Kata Sendi di

3.2.1                Pengguna sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan.  Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya.

i )         Kata sendi nama di

Kata sendi nama digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.  Contohnya :

Salah                                                               Betul

diangkasa                                                        di angkasa

disana                                                              di sana

dilaut                                                               di laut

Kata sendi nama di tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman.  Contohnya :

Salah                                                               Betul

di abad ke – 20                                               pada abad ke-20

di saat ini                                                         pada saat ini

di zaman ini                                                     pada zaman ini

ii )        Imbuhan Awalan di

Seperti imbuhan yang lain, awalan di hendaklah dieja serangkai dengan kata yang menerimanya.  Awalan di membentuk kata kerja, iaitu kata kerja pasif diri ketiga.  Contohnya :

Salah                                                               Betul

di basahi                                                          dibasahi

di catat                                                            dicatat

di isi                                                                diisi

3.3 Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat

Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan terjadinya perubahan makna. Berikut disenaraikan ayat-ayat yang sering digunakan oleh pengguna bahasa Melayu :

Salah

Betul

Ada berbagai barang di kedai itu. Ada berbagai-bagai barang di kedai itu.

Ada pelbagai barang di kedai itu.

Ali dihadiahkan sebuah buku. Ali dihadiahi sebuah buku.

Sebuah buku dihadiahkan kepada Ali

Saya menghadiahkan Salim sebuah basikal. Saya menghadiahi Salim sebuah basikal.

Saya menghadiahkan sebuah basikal kepada Salim.

Dia merindukan anaknya.

Ibu meniduri adik.

Dia merindui anaknya.

Ibu menidurkan adik.

Hakim menjatuhkan pembunuh itu hukuman gantung. Hakim menjatuhi pembunuh itu hukuman gantung.
Bola itu ditendang oleh saya.

Bola itu Ali tendang.

Bola itu saya tendang.

Bola itu ditendang oleh Ali.

Di atas perhatian daripada pihak tuan, saya mengucapkan terima kasih. Atas perhatian daripada pihak tuan, saya mengucapkan terima kasih.
Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak.
Setengah orang suka makanan manis. Sesetengah orang suka makanan manis.
Segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung kepada niat seseorang. Segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada niat seseorang.
Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya.

4.0       FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERANCUAN  DAN KESANNYA    TERHADAP PROSES PEMBAKUAN

4.1 Faktor-faktor Penyebab Kerancuan

Banyak faktor yang menyebabkan kerancuan terjadi.  Menurut Awang Sariyan     ( 1994)

” Salah satu punca utama terjadinya kerancuan bahasa kita ialah wujudnya manusia yang bukan ahli tempat yang menentukan nasib bahasa Melayu itu sendiri.  Wajarkah kita menyalahkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa jika bahasa yang diajarkan memang bahasa yang kacau dan dijalankan pula oleh manusia yang belum benar-benar mahir dalam selok-belok bahasa?”

4.1.1                Faktor yang pertama ialah gangguan daripada bahasa ibunda, dialek atau bahasa daerah, serta bahasa lisan atau bahasa pasar.  Tidak dinafikan penggunaan bahasa-bahasa tersebut sedikit sebanyak mengganggu usaha pembakuan bahasa Melayu kerana dengan penggunaan bahasa-bahasa tersebut di dalam kehidupan seharian, pengguna bahasa Melayu sukar untuk membandingkan bahasa baku yang betul dan tidak.

4.1.2                Pengaruh bahasa asing juga merupakan penyebab penutur bahasa Melayu melakukan kesalahan.  Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan istilah yang tidak tepat.  Sebagai contoh, oleh sebab begitu ghairah untuk menggunakan bahasa Inggeris, maka banyak perkataan Inggeris telah cuba dimelayukan.  Perkataan bajet, misalnya, diambil daripada perkataan Inggeris, budget, dengan alasan lebih tepat.  Alasan yang dikemukakan ialah perkataan belanjawan membawa makna yang negatif, iaitu orang yang suka berbelanja.Pengaruh media massa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan terjadi.  Bahasa yang digunakan oleh radio, televisyen, atau akhbar sering menjadi ikutan pengguna bahasa.  Contoh terbaru yang dapat kita lihat ialah penggunaan istilah infotainmen yang telah diperkenalkan oleh RTM.  Penggunaan istilah tersebut masih diteruskan penggunaannya walaupun menerima kritikan tokoh bahasa.  Pencipta istilah ini tidak mengetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia ( DBP, 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah pembentukan istilah.

4.1.3                Faktor ketiga ialah buku yang berbeza huraian atau pegangan.  Di negara kita ini, ada pelbagai buku, baik buku tatabahasa mahupun buku teks Bahasa Melayu, yang digunakan di sekolah.  Bagi pengguna bahasa yang mendalami bidang bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi, mereka pernah didedahkan kepada buku tatabahasa yang ditulis Za’ba, Asmah Omar dan lain-lain.  Pelajar sekolah pula didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan, iaitu Tatabahasa Dewan.  Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan, golongan kata dan tatabahasa.

4.1.4                Faktor seterusnya ialah pengguna bahasa Melayu tidak mengetahui sistem bahasa.  Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistemnya tersendiri.  Oleh sebab pengguna bahasa tidak mengetahui sistem ini, maka mereka melakukan kesalahan.  Sebenarnya, bahasa Melayu mempunyai sistem, baik dari segi ejaan, morfologi mahupun sintaksis.  Lihat sistem bahasa Melayu tentang pembentukan apitan pe…an, seperti yang berikut:

 • Laksana – melaksanakan- pelaksanaan( bukan *perlaksanaan)
 • Lantik – melantik – pelantikan ( bukan *perlantikan)

4.1.5                    Faktor yang kelima ialah kejahilan dalam kalangan pengguna bahasa.  Ada sesetengah pihak yang mengaku tahu, tetapi sebenarnya tidak tahu, malah aspek bahasa yang salah dikatakan yang salah dikatakan betul, manakala aspek bahasa yang betul dikatakan salah.  Banyak kosa kata yang yang muncul sejak akhir-akhir ini yang memaparkan gejala tersebut.  Dalam kajian bahasa, gejala ini dikenali sebagai kejahilan bahasa.  Mereka yang terlibat dalam gejala ini tidak mahu mengambil kira pandangan ahli bahasa atau badan yang dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah bahasa.

4.2 Kesan Terhadap Proses Pembakuan Bahasa

Berdasarkan contoh-contoh kerancuan yang telah dibincangkan, sudah pasti ia memberi kesan terhadap proses pembakuan bahasa Melayu. Antara kesan-kesan tersebut ialah :

i)          Mutu bahasa Melayu baku lisan dan tulisan akan merosot.

ii)         Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan akan tergugat.

iii)      Bahasa Melayu yang indah akan dipinggirkan oleh

generasi Melayu.

iv)      Masyarakat Melayu akan lebih mengagungkan bahasa

asing dan berasa malu untuk bertutur dalam bahasa

Melayu.

5.0 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Daripada perbincangan di atas,  kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah penguasaan bahasa oleh generasi muda kita, dari murid sekolah rendah kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin negara adalah jauh dari memuaskan.  Kelemahan bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek dari kesalahan ejaan kepada kesalahan tatabahasa dan kepada cara mengarang yang tidak berkesan dan tidak berjaya menyampaikan maksud.  Usaha untuk menjernihkan kekeliruan dan kekabutan perlu segera dilakukan untuk menghalang berlakunya kitaran krisis ilmu bahasa dalam kalangan masyarakat pengguna bahasa Melayu.

5.2 Cadangan

Penguatkuasaan dan pengawasan secara bersepadu oleh semua pihak berwajib adalah perlu untuk memastikan bahawa bahasa Melayu baku sebagai bahasa kebangsaan dihormati penggunaannya pada papan iklan, papan perniagaan, nama tempat, jalan, bangunan dan sebagainya. Demikian juga bahasa Melayu hendaklah ditegaskan penggunaannya dalam surat rasmi, mesyuarat, ucapan, taklimat dan sebagainya. Majlis rasmi di peringkat kebangsaan perlu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.

Di samping itu, media elektronik perlu menyekat penggunaan bahasa yang tidak mengikut sebutan baku bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pendengar, penutur dan pengguna bahasa Melayu.  Pengamal-pengamal media perlu turut bekerjasama memartabatkan bahasa Melayu yang bermutu tinggi.

DBP juga perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur dan mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan bahasa.

Bagi syarikat-syarikat penerbitan majalah pula hendaklah mewujudkan satu biro khas berkaitan dengan bahasa baku agar makalah yang diterbitkan diedit dan mengikut bahasa baku yang betul.

Semoga dengan langkah-langkah ini, kerancuan bahasa Melayu

dapat ditangani dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu akan lebih mantap.

16 Responses to “Memartabatkan Bahasa”

 1. n lee Says:

  siyes i love your post

 2. assyidah Says:

  semoga para bakal pendidik bukan sahaja dalam mata pelajaran bahasa Melayu, dapat sama-sama memartabatkan penggunaan bahasa Melayu baku.. InsyaAllah..

 3. Harima Says:

  Terima kasih atas reaksi saudari. Semoga bersama kita martabatkan bahasa jiwa bangsa kita… amin.

 4. sanjay Says:

  tolong berikan contoh ujian lisan untuk cara memartabatkan bahasa melayu……..saya tidak dapat mencarinya

 5. Sayang BM Says:

  Sangat setuju dengan tulisan saudari. Saya kini menuntut di salah sebuah negara Eropah dan setiap hari saya harus bertutur dalam bahasa tersebut: di kelas, di kedai, dalam pengangkutan awam dan sebagainya. Mereka bangga menggunakan bahasa mereka dan apabila memohon bantuan, mereka akan mengutamakan mereka yang bercakap bahasa mereka dahulu (bukan seperti di Malaysia, di mana orang akan memberi kita lebih perhatian di sesetengah sektor apabila berbahasa Inggeris.) Sebab itu, tidak hairan apabila berjumpa dengan orang Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu. Saya masih tidak faham apa ertinya “memartabatkan bahasa Melayu.” Adakah skopnya hanya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan dan bahasa perpaduan di Malaysia? Sekarang apa yang saya perhatikan, bahasa Melayu bukan lagi menjadi bahasa ilmu pengetahuan (bahasa sains dan matematik di Malaysia ialah bahasa Inggeris), kecualilah dalam bidang agama, sastera Melayu, sejarah dan beberapa bidang yang lain. Apabila saya menerangkan kepada rakan Eropah saya yang orang di Malaysia belajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris mereka terkejut lantas menyindir pedas saya, “Kenapa? Bahasa Melayu tak layak berfungsi sebagai bahasa untuk menuntut ilmu ke?”

 6. Harima Says:

  Pandangan saudara mengenai bahasa Melayu adalah begitu mendalam. Penuh dengan persoalan yang diajukan dalam hujah saudara. Ya, memang benar kita sendiri tidak yakin akan keagungan bahasa kita yang suatu ketika menjadi lingua franca di rantau ini. Mengapakah jadi sebegini? Jelas, selepas penjajahan, pihak barat bukan sahaja melunturkan budaya kita, malah kerelevanan bahasa kita juga. Saya agak kagum apabila mendengar betapa sayangnya perdana menteri Jepun terhadap bahasanya sehinggakan memerlukan pengalih bahasa untuk menyampaikan ucapan. Kita? Tidak. Bahkan pemimpin kita seringkali memperkotak-katikkan bahasa dengan istilah baharu seperti infotaimen, bajet dan sebagainya. Fungsi dewan bahasa pula kian malap padahal terang-terangan papan tanda yang terpampang di persekitaran kita tidak menggunakan bahasa Melayu baku seperti “pasaraya” dan sebagainya.

  Kekesalan saya bertambah terutamanya penggunaan bahasa dalam kempen-kempen kerajaan tidak gramatis (salah tatabahasanya). Kesilapan nyata dalam penggunaan bahasa kita ialah kempen “Malaysia Boleh!” Fikir-fikirkanlah.

 7. roslinda binti mansor Says:

  kalau bukan kita, bangsa Melayu…yang memartabatkan dan memperkasakan bahasa Melayu..sapa lagi? adakah bangsa asing (bkn Melayu) akan memperjuangkannya…di bahu kitalah terletaknya tanggungjawab utk memartabatkan bahasa Melayu…Walau seberat mana tanggungjawab dan amanah itu…sama2 lah kita pikul,kita galas, sama2 kita perjuangkan…


 8. Shabas kajian anda.mohon izin link pd blog saya

 9. Harima Says:

  silakan… Amat dialu-alukan. Semoga ingatan ini dapat dikongsi bersama-sama…

 10. Secrets Says:

  ejaan salah, akademiterrabaca

  Shabas itu apa? Syabas? Sahabat? Kawan, harap dapat semak sebelum click post

 11. hashrin b hashim Says:

  Mohon berkongsi idea

 12. nurul Says:

  Saya ingin meminta kebenaran untuk berkongsi isi isi di atas .

 13. Veknasha Says:

  kesan dan punca bahasa basahan please.


 14. […] Memartabatkan bahasa | mari berbahasa sebaiknya. […]


 15. […] Memartabatkan bahasa | mari berbahasa sebaiknya. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s