June 2010


Bandar menurut Marcus &  Detwyler (1985), menyatakan bahawa terdapat 3 definisi utama mengenai bandar. Pertamanya bandar adalah suatu unit politik, suatu penempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau suatu kelompok rumah kediaman atau lain-lain struktur atau kadangkala ia juga dilihat hanya dari segi penghuninya saja. Sebagai contohnya mengikut Bangsa-Bangsa Bersatu (Demographic Yearbook) 1968-1969 menyatakan bahawa di Malaysia sesuatu kawasan boleh dianggap bandar bila penduduknya berjumlah 10,000 orang atau lebih. Keduanya, bandar adalah satu gabungan antara tempat dengan penghuninya. Dalam konteks ini, bandar ditakrifkan untuk meliputi keseluruhan elemen semula jadi, sosial dan buatan manusia yang terkelompok dalam kawasan yang mempunyai ramai penduduk; penduduknya mempunyai kebudayaan yang tinggi termasuklah dalam berbagai-bagai kemahiran tetapi tidak dapat menghasilkan tenaga yang mencukupi. Ketiganya dari segi fungsi ia boleh dianggap sebagai satu ekosistem terbuka yang mengembangkan kebudayaan bandar melalui pertukaran bahan dan tenaga. Justifikasinya, dengan adanya sistem pengangkutan yang baik, kawasan pedalaman dapat menyediakan sumber-sumber yang diperlukan oleh bandar (pekerja) dan pekerja pula dapat menyerap beberapa hasil dari bandar.

Proses pembandaran dilihat merupakan suatu  proses  perubahan  masyarakat, struktur, ekonomi dan fizikal dalam suatu kawasan  asalnya  bersifat desa kepada bandar. Proses  pembandaran  mampu  dikenal  pasti melalui pertumbuhan/perkembangan bandar-pertambahan jumlah penduduk. Tambahan pula, dengan kewujudan migrasi  desa-bandar, perluasan dan  perkembangan guna tanah bandar serta implikasi kemudahan-kemudahan sosial dan  kemudahan  infrastruktur yang pesat memangkinkan perkembangan wilayah pembandaran.

Secara umumnya terdapat 5 fungsi  bandar: Penyediaan persekitaran dan suasana yang sentiasa berubah. Sebarkan idea pembangunan, inovasi, teknologi  dan  maklumat. Penyebaran pembangunan. Melahirkan  golongan kelas menengah yang mudah menerima anjakan perubahan. Sediakan  keadaan  sesuai  bagi  perkembangan ekonomi  moden. Dari segi perumahan, bandar-bandar di Malaysia berkomitmen untuk menyediakan rumah yang cukup untuk penghuninya. Penglibatan pihak swasta dalam menyediakan rumah-rumah adalah cerminan imej kerjasama yang baik yang wujud antara pihak kerajaan dengan swasta. Bandar-bandar di Malaysia juga komitmen untuk menyelesaikan masalah setinggan dengan sasaran setinggan sifar menjelang tahun 2005 di seluruh negara dan tahun 2000 bagi Kuala Lumpur.”

Faktor-faktor pembandaran ialah semua  kawasan  sentiasa melalui  proses  urbanisasi. Apa yang membezakan ialah faktor-faktor  yang mempengaruhi di sesebuah kawasan  memungkinkan perubahan mampu  dicapai secara cepat atau sebaliknya. Di  Malaysia terdapat beberapa faktor yang membawakan kepada penjana urbanisasi bandar. Di  antaranya ialah, Kemajuan  industri  memproses sumber-sumber semula jadi. Pertambahan penduduk  bandar  secara semula jadi. Pembinaan kilang selepas  era 1970-an melalui  DEB.

Bandar memainkan peranan  yang  penting  dalam Revolusi  Perusahaan. Kini  di Malaysia misalnya bandar(ibu  negeri) memainkan  peranan penting  dalam pembangunan berbanding bandar kecil di sekitarnya. Misalnya Kota Kinabalu lebih dominan berbanding Tawau dan Sandakan. Umumnya terdapat 5  peranan bandar  dalam  menjana pembangunan : Pemasaran. Pekerjaan. Pemodenan. Kemudahan  perkhidmatan. Pembauran  inovasi. Kemudahan perkhidmatan Kemudahan perkhidmatan pengangkutan

Nota : Ayat tidak sempurna, sila edit ayat di atas.

“Kemahiran belajar disertai dengan motivasi belajar yang tinggi telah terbukti boleh meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan.” (Gall & Rakan-Rakan, Tools for Learning, 1990).

Pengenalan

Artikel ini menjelaskan kepentingan, pengertian, tujuan, bagaimana anda boleh meningkatkan mutu pembacaan, kualiti pembaca yang baik serta bagaimana pembacaan yang luas dan banyak boleh membawa kejayaan kepada anda.

Pengertian & Kepentingan Membaca

Pembacaan adalah aktiviti yang amat penting dalam proses pembelajaran. Oleh kerana itu, bagi setiap mata pelajaran terutamanya di sekolah rendah dan menengah di negara kita telahpun ditetapkan sekurang-kurangnya sebuah buku teks oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai bahan bacaan dan rujukan utama.

Membaca ialah suatu proses komunikasi di antara dua pihak iaitu pembaca dengan penulis. Ianya adalah suatu proses memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. – Kamus Dewan Edisi Baru, (1991).

Oleh itu, penekanan utama dalam proses pembacaan sebagai suatu proses komunikasi ialah kefahaman yang mantap. Dan, oleh kerana membaca adalah suatu proses komunikasi, pembaca mestilah menumpukan sepenuh perhatian – fikiran, pandangan, penglihatan, persepsi serta perasaannya – terhadap apa yang dibaca agar benar-benar dapat memahami serta menjiwai maksud yang tersurat serta yang tersirat pada apa yang dibaca.

Kurang kemahiran membaca bukan sahaja akan menyebabkan proses pembelajaran anda menjadi sukar, malah minat anda untuk membaca juga boleh terturun atau menurun. Namun, sekiranya anda mahir dan cekap membaca, proses pembelajaran anda bukan sahaja akan menjadi lebih lancar, malah, anda akan lebih pantas pula faham serta mengingati fakta-fakta penting dari bahan yang anda baca itu. Ini secara tidak langsung pula akan meningkatkan lagi minat anda untuk membaca dan membaca. Anda juga akan dapat menjimatkan masa anda serta membuat lebih banyak aktiviti pembelajaran.

TEKNIK MEMBACA BERKESAN

Berikut adalah 5 langkah yang menjadi tunjang Teknik Membaca PQRST ini.

(a) Preview (Tinjau)

Preview. TINJAU tajuk-tajuk utama pada keseluruhan buku atau bab tertentu dengan memberi perhatian kepada tajuk-tajuk besar dan kecil padanya. Tujuan utama proses meninjau ini adalah untuk anda mendapatkan gambaran keseluruhan tentang isi-isi penting pada buku atau bab-bab dalam buku itu. Dengan mendapat gambaran segera tentang kandungan buku itu, fikiran anda akan lebih tertumpu kepada isu-isu utama yang dibincang atau diutarakan pada buku tersebut.

(b) Question (Soal)

Question. SOAL diri anda dengan menjadikan tajuk besar dan kecil dalam bab itu sebagai soalannya. Misalnya, tajuk bagi seksyen ini ialah Meningkatkan Mutu Pembacaan. Jadi, bentuk soalan yang boleh anda buat ialah “Bagaimana saya dapat meningkatkan mutu pembacaan saya?” Dengan adanya soalan itu semasa anda membaca, tumpuan fikiran anda akan lebih fokus kepada mencari jawapan atau jawapan-jawapan tentang soalan yang tertumpu pada fikiran anda pada ketika anda membaca.

(c) Read (Baca)

Baca satu seksyen ke satu seksyen untuk mencari jawapan soalan yang anda telah bentuk itu. Sambil MEMBACA bahan bacaan anda, tumpukan perhatian untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang anda telah timbulkan itu. Ini merupakan suatu pembacaan yang aktif. Oleh itu, carilah tempat di mana anda boleh membaca dengan sepenuh tumpuan. Dengan berbuat demikian, anda akan dapat meningkatkan keberkesanan dan impak proses pemahaman serta pengingatan anda terhadap idea-idea utama bahan yang dibaca.

(d) Self-Recitation (Menyebut Kendiri)

MENYEBUT KENDIRI ialah suatu proses di mana anda mencuba ingat fakta-fakta utama bab atau bahan yang anda telah baca. Adalah lebih berkesan jika anda menyebutkan fakta-fakta kepada diri anda secara lisan. Tujuan utamanya ialah untuk mengingat semula apa yang anda telah baca iaitu dengan menggabungkan semua proses (b), (c), dan (d) secara serentak.

(e) Test (Uji)

UJI diri anda setelah anda habis membaca keseluruhan bab. Fikirkan berapa banyakkah idea-idea daripada bab yang baru anda baca itu dapat anda ingati. Pada peringkat inilah anda harus mula menyimpan apa yang telah anda pelajari ke dalam ingatan jangka panjang anda.

Dengan menggunakan Teknik Membaca PQRST, masalah terlalu banyak untuk dibaca akan dapat anda atasi. Teknik Membaca PQRST ini memudah dan mempercepatkan proses pembacaan serta pengingatan anda.


Fokuskan Kepada Isu Yang Anda Baca

Semasa membaca, tumpukan sepenuh perhatian dan fikiran anda kepada TOPIK yang anda sedang baca.

Fahami Dahulu Baru Hafal

Tumpukan perhatian kepada MEMAHAMI dan mendapat idea-idea atau fakta-fakta utama bacaan anda. Jangan hiraukan tahap kelajuan membaca anda. Yang penting ialah anda faham apa yang anda sedang baca. Anda akan lebih mudah mengingati fakta-fakta atau isi-isi utama / bahan-bahan yang anda baca jika anda memahami apa yang anda baca. Menghafal tanpa memahami apa yang anda baca boleh menyebabkan anda cepat bosan belajar. Jika anda faham apa yang anda baca, minat anda akan meningkat untuk membaca seterusnya. Di samping itu, anda pula akan lebih mudah membuat nota daripada bacaan anda.

Perkataan yang Anda Tidak Mengerti

Sekiranya terdapat perkataan-perkataan yang anda tidak tahu ertinya semasa anda membaca, anda tidak harus serta-merta membuka kamus jika perkataan itu tidak begitu penting. Memberhentikan bacaan untuk mendapat pengertiannya akan mengganggu proses pembacaan anda. Anda hendaklah tandakan dengan pensil perkataan yang anda tidak fahami itu. Apabila selesai bacaan, barulah anda cari pengertiannya.

Perbendaharaan Kata (kosa kata)

Setiap perkataan baru yang terdapat dalam bahan bacaan, hendaklah anda kumpulkan ke dalam sebuah buku khas. Di samping perkataan itu, catatkan pengertiannya serta ayat yang sesuai bagi perkataan tersebut. Cuba gunakan perkataan-perkataan itu dalam karangan dan percakapan anda sehari-hari. Dengan cara ini anda akan dapat memperluaskan pengetahuan anda tentang perkataan-perkataan, baik dari segi pengertian mahupun kegunaannya. Dengan adanya perbendaharaan kata yang luas, bukan saja bacaan anda menjadi lancar, bahkan anda akan lebih mudah memahami semua yang terkandung dalam buku itu.

Gambar Rajah

Anda hendaklah memberi perhatian kepada gambar-gambar atau rajah-rajah di dalam buku. Biasanya, gambar atau rajah mengandungi maksud yang menerangkan sesuatu dengan lebih jelas. Ini membolehkan anda memahami huraian buku tersebut dengan lebih mudah. Ingat peribahasa Cina ini: “A picture is worth a thousand words”.

KUALITI-KUALITI PEMBACA YANG BAIK

Pembaca yang baik ialah yang:

* Memahami hakikat keharusan atau kepentingan membaca.
* Memastikan semua bacaan yang dibacanya, difahami dengan sepenuhnya.
* Boleh mengulas kembali buku yang dibaca dengan terperinci dan mampu merealisasikan apa yang difahami  dalam kehidupan sehariannya.

Peringatan

* Anda mestilah membaca buku berkaitan mata pelajaran yang anda akan pelajari sebelum diajar oleh guru di kelas.
* Sewaktu membaca, garis atau catat isi-isi pentingnya.
* Sediakan soalan-soalan jika perlu.

Fakta Penting!

Telefon Bimbit Lebih Bahaya Dari Merokok?

Kajian seorang neurosurgeon Profesor Dr. Vini Gautam Khurana dari US membuktikan penggunaan telefon bimbit selama 10 tahun boleh menggandakan kemungkinan mengidap kanser otak. Beliau yang pernah memenangi 14 anugerah dan menerbitkan lebih 36 kertas kerja sains telah melaksanakan kajian selama 15 bulan untuk mencari kaitan antara penggunaan telefon bimbit dan ketumbuhan otak.

Walaupun sebelum ini pelbagai kajian telah dibuat oleh saintis di merata pelosok dunia, bezanya dengan kajian Profesor Khurana ialah beliau mengambil sampel dari kalangan pengguna tegar telefon bimbit sejak 10 tahun lalu kerana beliau mendapati sel kanser mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk terbentuk.

Kata beliau, rokok membunuh 5 juta orang setiap tahun dan pengguna telefon bimbit pula lebih kurang 3 billion dan semakin bertambah. Ini membuktikan telefon bimbit bakal menjadi ‘agen pembunuh’ yang lebih hebat dari rokok beberapa tahun akan datang. Malah penggunaan telefon bimbit dalam kalangan anak-anak kecil lebih merbahaya kerana mereka lebih terkesan dengan radiasi berbanding orang dewasa.

Justeru itu, CAP telah menggesa kerajaan menwar-warkan kajian Profesor Khurana supaya rakyat mengetahui bahaya telefon bimbit serta mengambil langkah-langkah pencegahan seperti menggunakan speakerphone dengan jarak 20cm apabila bercakap.

Antara tips-tips yang boleh dikongsi adalah seperti berikut:
(Diambil daripada petikan jurnal)


Look’s good but is it safe?

SAFETY TIPS: The following important points regarding mobile phone safety should be kept in mind:

1. Bluetooth ear-piece devices are NOT safe. Microwaves generated by the mobile phone are wirelessly transferred and directly transmitted into the ear canal and surrounding head region via the coupled blue tooth device.

2. Wired ear-pieces are NOT safe unless they are specifically shielded against electromagnetic radiation. Wearing an ear-piece connected by a wire to a mobile phone in essence converts the user’s head into an antenna for the base-station.

3. Home-based cordless phones do not emit as much electromagnetic radiation as conventional mobile phones, however they are NOT to be regarded as being safe owing to the longer usage time (typically cheaper calling rates) associated with home-based calling plans. Using such phones for less time and on “speaker-phone” mode with the cordless phone held at least 20 cm from the head is a safer alternative to holding them close to the side of the head.

4. The desktop base stations associated with cordless phones emit a constant electromagnetic radiation plume of up to 3 metres in diameter, and so are best not kept close to the head for prolonged periods of time such as overnight.

5. “Walkie-talkies” are NOT safe. They emit very high levels of electromagnetic radiation, up to 50 times more than a mobile phone.

6. Keeping a mobile phone close to one’s head overnight is NOT safe. Even “at rest”, the mobile will regularly emit a pulsed microwave signal to its closest base station in order for the mobile phone’s position to be tracked in order to maintain its expected service.

7. A regular landline IS safe, in fact this remains one of the safest forms of electronic verbal communication.

8. Using the “speaker phone” option on a mobile phone, with the phone held at least 20 cm from the head is a safer alternative (inverse square law for radiation fall-off), however, this naturally compromises the privacy of the communication to some extent.

9. Using a mobile phone via hands-free car kit (where the car speakers and car microphone are used instead of the mobile phone being held to the side of the head) IS safe. Here, the car roof acts as the antenna, and the user’s head is at an acceptable distance from both the roof and the phone (inverse square law for radiation fall-off).

10. Children should NOT use mobile or cellular phones unless in an emergency. A child’s brain is structurally developing well into adolescence, has a greater relative water content and lower volume compared with an adult’s brain, and subject to more “plasticity” (structural and functional reprogramming) at a microscopic level. It is logical to expect that exposing a child’s brain to cell phone radiation is likely to cause cellular damage that, in due course, may lead to brain cancer.

Teori Hantu Barat (hnharima)


Untuk hampir semua bahagian, dunia sains menafikan kewujudan hantu, semangat dan roh. Namun kewujudan dunia sains metafizik, yang disertai oleh perburu hantu, pengkaji bebas, dan sebagainya, tiada satu pun yang mendapat dana untuk kajian-kajian ini.

Antaranya, terlalu sedikit bukti (malah diragui kesahihannya) kewujudan makhluk mistik ini.Biarpun ada saksi-saksi melihatnya, namun selalunya perkara ini akan dikaitan dengan perasaan psikologi. Situasi manusia yang tidak stabil juga menyebabkan mereka terbayang ilusi ketakutan mereka. Justeru, saintis lebih berminat dengan angka pengiraan, kajian dan pemerhatian nyata untuk membentuk dan membuktikan kesahihan teori kewujudan hantu.

Seterusnya, kewujudan perburu hantu yang menggunakan teknologi canggih (ketika ini) dalam memerhatikan aktiviti mistik ini. Instrumen yang digunakan adalan daripada seringkas-ringkas kompas hinggalah Alat Geomagnetik/Pengesan daya elektrik, termometer, sensor pergerakan inframerah, kelengkapan perakam bunyi, kamera dan sebagainya yang selalunya bertembung dengan daya pancaindera manusia (dalam hal ini, anggap perubahan suhu, bunyi asing dan gelombang negatif sebagai penanda wujudnya hantu.) Mereka berjaya membuktikan kewujudan hantu, namun tiada seorang pun antara mereka yang mahu tampil memberikan penjelasan saintifik mengenai kesahihan penemuan mereka.

Akhirnya, jika ditanya mengenai soalan “apakah hantu?”, penjelasan mereka hanyalah berasaskan  jawapan peribadi mereka, ditambah lagi dengan situasi keagamaan dan tekaan daripada bukti mereka. Malah, kewujudan hantu juga hanyalah tanggapan umum masyarakat untuk menipu anak-anak untuk tidak keluar rumah pada waktu malam.

Hah! Mari kita berfikir mengenai HANTU!

Apakah Hantu?

Pernah lihat hantu?

Dimanakah selalunya mereka berada?Dah tentu rumah-rumah lama dan perkuburan. Kenapa?

Teori Memori

Ingatkah anda lagi tentang teori keabadian tenaga? Apakah tenaga ini benar-benar abadi? Tentulah jawabannya ya dan tidak. Tenaga akan bertukar kepada satu jenis ke jenisnya lain. Apakah tenaga ini tidak boleh kembali ke asal?

Satu teori mengatakan bahawa apabila suatu tahap dimana suhu, kelembapan cuaca dan kesamaan keadaan daripada masa lampau, maka tenaga lama bertukar menjadi ulangan memori. Maka, terlihatlah kita bentuk keadaan, bunyi aneh dan sebagainya. Perlu diingat kewujudan hantu ini merupakan sesuatu yang boleh dinyatakan dalam kenegatifan tenaga di persekitaran. Contohnya, kawasan kemalangan, pembuktian kewujudan tenaga negatif boleh dilihat dan selalunya kawasan-kawasan sebegini mempengaruhi emosi kita.

Maka, secara teorinya apabila suatu pengembalian tenaga (memori) akan membentuk partikal terbalik menyebabkan wujudnya tenaga negatif dalam persekitaran tersebut. Teori ini dipanggil penterbalikkan tenaga dalam teori keabadian tenaga. Benarkah perkara sebegini dapat dibuktikan.

Anda yang menentukannya!

Blog ini dengan bangganya merai sambutan Piala Dunia 2010 dengan memberi sokongan kepada pasukan ENGLAND!

Pada bulan Julai, saya akan memasarkan buku kerja ramalan BM PMR untuk dijual kepada anda. Walau bagaimanapun, bilangan unit adalah terhad dan hanya sesiapa yang menempah sebelum 25 JUN sahaja akan dilayan. Harga masih belum ditetapkan, namun nilainya tidak mahal dan ‘mampu milik’.

Saya akan maklumkan harga dan kos penghantaran buku melalui pos dalam seminggu lagi.  Sila tempah buku dengan menghantarkan e-mail kepada saya nama dan alamat anda. (E-mail saya : hnharima@yahoo.com)

Untuk pelajar saya, saya akan agihkan dalam kelas kelak.

Moga maju jaya!